[Logo] 丹经武学--循经太极拳培训中心网站
  [Search] 搜索   [Recent Topics] 最新主题   [Hottest Topics] 热门主题   [Members]  会员列表   [Groups] 返回首页 
[Register] 会员注册 / 
[Login] 登入 
金刚经全文诵读拼音注音(转载)  XML
论坛首页 » 佛学纵横
前往:
发表人 内容
如是我闻
5、武士      武士封两极 造作自我身 锋拦如长短 如一始见真

注册时间: 21/11/2008 19:58:21
文章: 53
离线

金刚经全文诵读拼音注音

ná mó běn shī shì jiā moú ní fó
南无本师释迦牟尼佛

jīn gāng jīng qǐ qǐng
金剛經啓請

jìng kǒu yè zhēn yán
淨口業真言
ong xiū lì xiū lì mó hē xiū lì xiū xiū lì sà pó hē
唵 修唎 修唎 摩訶修唎 修修唎 薩婆訶
jìng sān yè zhēn yán
淨三業真言
ōng suō wā pó wā sù tuó suō wā dá mó sō wā pó wā sù dù hàn
唵 娑嚩婆嚩秫馱 娑嚩達摩 娑嚩婆嚩秫度憾
ān tǔ dì zhēn yán
安土地真言
ná mó sān mān duō mú tuó nán ōng dù lu dù lu dì weǐ suō pó hē
南無三滿哆 母馱喃 唵 度嚕度嚕 地尾薩婆訶
pǔ gōng yǎng zhēn yán
普 供 养 真 言
ong ye ye nang san po wa fa ri la hu
唵 誐 誐 曩 三 婆 缚 韈 日 罗 斛

fèng qǐng bā jīn gāng
奉請八金剛
fèng qǐng qīng chú zāi jīn gāng
奉請 青除災金剛
fèng qǐng pì dú jīn gāng
奉請 辟毒 金剛
fèng qǐng huáng suí qiú jīn gāng
奉請 黃隨求金剛
fèng qǐng bái jing shuǐ jīn gāng
奉請 白淨水金剛
fèng qǐng chì shēng huǒ jīn gāng
奉請 赤聲火金剛
fèng qǐng dìng chí zāi jīn gāng
奉請 定持災金剛
fèng qǐng zǐ xián jīn gāng
奉請 紫賢 金剛
fèng qǐng dà shén jīn gāng
奉請 大神 金剛

fèng qǐng sì pú sà
奉請四菩薩
fèng qǐng jīn gāng juàn pú sà
奉請 金剛眷菩薩
fèng qǐng jīn gāng suǒ pú sà
奉請 金剛索菩薩
fèng qǐng jīn gāng ài pú sà
奉請 金剛愛菩薩
fèng qǐng jīn gāng yǔ pú sà
奉請 金剛語菩薩

fā yuàn wén
發願文
jí shǒu sān jiè zūn guī yī shí fāng fó
稽首三界尊 歸依十方佛
wǒ jīn fā hóng yuàn chí cǐ jīn gāng jīng
我今發宏願 持此金剛經
shàng bào sì zhòng ēn xià jì sān tú kǔ
上報四重恩 下濟三塗苦
ruò yǒu jiàn wén zhě xī fā pú tí xīn
若有見聞者 悉發菩提心
jìn cǐ yī bào shēn tóng shēng jí lè guó
盡此一報身 同生極樂國

yún hé fán
雲何梵
yún hé dé cháng shòu jīn gāng bù huài shēn
雲何得長壽 金剛不壞身
fù yǐ hé yīn yuán dé dà jiān gù lì
複以何因緣 得大堅固力
yún hé yú cǐ jīng jiū jìng dào bǐ àn
雲何於此經 究竟到彼岸
yuàn fó kāi wēi mì guǎng wéi zhòng shēng shuō
願佛開微密 廣為眾生說

kai jīng jì
開經偈
wú shàng shèn shēn wēi miào fǎ bǎi qiān wàn jié nán zāo yù
無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇
wǒ jīn jiàn wén dé shòu chí yuàn jiě rú lái zhēn shí yì
我今見聞得受持 願解如來真實義

ná wú qí yuán huì shàng fó pú sà
南無祗園會上佛菩薩(三稱)

jīn gāng bō rě bō luó mì jīng
金剛般若波羅蜜經
yáo qín sān zàng fǎ shī jiū mó luó shí yì
姚秦三藏鳩摩羅什 譯

fǎ huì yīn yóu fēn dì yī
法會因由分第一

rú shì wǒ wén·yī shí fó zài shě wèi guó·qí shù gi gū dú yuán
如是我聞·一時佛在舍衛國·祇樹給孤獨園·
yǔ dà bǐ qiū zhòng qiān èr bǎi wǔ shí rén jù
與大比丘眾千二百五十人俱
ěr shí shì zūn·shí shí·zhuo yī chí bō·rù shě wèi dài chéng·qǐ shí·
爾時世尊·食時·著衣持缽·入舍衛大城·乞食·
yú qí chéng zhōng·cì dì qǐ yǐ·hái zhì běn chǔ·
於其城中·次第乞已·還至本處·
fàn shí qì·shōu yī bō·xǐ zú yǐ·fū zuò ér zuò ·
飯食訖·收衣缽·洗足已·敷座而坐·

shàn xiàn qǐ qǐng fēn dì èr
善現啓請分第二
shí zháng lǎo xū pú tí·zài dà zhòng zhōng·jí cóng zuò qǐ·
時長老須菩提·在大眾中·即從座起·
piān tǎn yòu jiān·yòu xī zhuo dì·hézhǎnggōngjìng·
偏袒右肩·右膝著地·合掌恭敬·
ér bái fó yán·xī yǒu shì zūn·rú lái shàn hù niàn zhū pú sà·
而白佛言·稀有世尊·如來善護念諸菩薩·
shàn fù zhǔ zhū pú sà·shì zūn·shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·
善付囑諸菩薩·世尊·善男子·善女人·
fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·
發阿耨多羅三藐三菩提心·
yún hé yīng zhù·yún hé xiáng fú qí xīn·fó yán·shàn zāi!shàn zāi·xū pú tí·
雲何應住·雲何降伏其心·佛言·善哉善哉·須菩提·
rú rǔ suǒ shuō·rú lái shàn hù niàn zhū pú sà·shàn fù zhǔ zhū pú sà·
如汝所說·如來善護念諸菩薩·善付囑諸菩薩·
rǔ jīn dì tīng·dāng wéi rǔ shuō·shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·
汝今諦聽·當為汝說·善男子·善女人·
fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yīng rú shì zhù·rú shì xiáng fú qí xīn·
發阿耨多羅三藐三菩提心·應如是住·如是降伏其心·’
‘wéi rán·shì zūn·yuàn yao yù wén·
唯然·世尊·願樂欲聞·

dà chéng zhèng zōng fēn dì sān
大乘正宗分第三

fó gào xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà·yīng rú shì xiáng fú qí xīn·
佛告須菩提·諸菩薩摩訶薩·應如是降伏其心·
suǒ yǒu yī qiē zhòng shēng zhī lèi·ruò luǎn shēng·ruò tāi shēng·ruò shī shēng·ruò huà shēng·
所有一切眾生之類·若卵生·若胎生·若濕生·若化生·
ruò yǒu sè·ruò wú sè·ruò yǒu xiǎng·ruò wú xiǎng·
若有色·若無色·若有想·若無想·
ruò fēi yǒu xiǎng fēi wú xiǎng·wǒ jiē lìng rù wú yú niè pán ér miè dù zhī·
若非有想非無想·我皆令入無餘涅槃而滅度之·
rú shì miè dù wú liàng wú shù wú biān zhòng shēng·shí wú zhòng shēng dé miè dù zhě·
如是滅度無量無數無邊眾生·實無眾生得滅度者·
hé yǐ gù·xū pú tí·
何以故·須菩提·
ruò pú sà yǒu wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng·jí fēi pú sà·
若菩薩有我相·人相·眾生相·壽者相·即非菩薩·

miào xíng wú zhù fēn dì sì
妙行無住分第四
fù cì xū pú tí·pú sà yú fǎ·yīng wú suǒ zhù·xíng yú bù shī·
複次須菩提·菩薩于法·應無所住·行於佈施·
suǒ wèi bù zhù sè bù shī·bù zhù shēng xiāng wèi chù fǎ bù shī·
所謂不住色佈施·不住聲香味觸法佈施·
xū pú tí·pú sà yīng rú shì bù shī·bù zhù yú xiāng·
須菩提·菩薩應如是佈施·不住於相·
hé yǐ gù·ruò pú sà bù zhù xiāng bù shī ·qí fú dé bù kě sī liang·
何以故·若菩薩不住相佈施·其福德不可思量·
xū pú tí·yú yì yún hé·
須菩提·于意雲何·
dōng fāng xū kōng kě sī liang fǒu·
東方虛空可思量不·
fú yě·shì zūn·xū pú t·
不也·世尊·須菩提·
nán xī běi fāng·sì wéi shàng xià xū kōng·kě sī liang fuǒ·
南西北方·四維上下虛空·可思量不·
fú yě·shì zūn·xū pú t·
不也·世尊·須菩提·
pú sà wú zhù xiāng bù shī·fú dé yì fù rú shì,bù kě sī liang·
菩薩無住相佈施·福德亦複如是不可思量·
xū pú tí·pú sà dàn yīng rú suǒ jiào zhù·
須菩提·菩薩但應如所教住·

rú lǐ shí jiàn fēn dì wǔ
如理實見分第五

xū pú tí·yú yì yún hé·kě yǐ shēn xiāng jiàn rú lái fǒu·
須菩提·于意雲何·可以身相見如來不·
fú yě,shì zūn·bù kě yǐ shēn xiāng dé jiàn rú lái·hé yǐ gù·
不也世尊·不可以身相得見如來·何以故·
rú lái suǒ shuō shēn xiāng·jí fēi shēn xiāng·
如來所說身相·即非身相·
fó gào xū pú tí·fán suǒ yǒu xiāng·jiē shì xū wàng·
佛告須菩提·凡所有相·皆是虛妄·
ruò jiàn zhū xiāng fēi xiāng·jí jiàn rú lái·
若見諸相非相·則見如來·

zhèng xìn xī yǒu fēn dì liù
正信稀有分第六

xū pú tí bái fó yán·shì zūn·
須菩提白佛言·世尊·
pō yǒu zhòng shēng·dé wén rú shì yán shuō zhāng jù·shēng shí xìn fú·
頗有眾生·得聞如是言說章句·生實信不·
fó gào xū pú t·mò zuò shì shuō·
佛告須菩提·莫作是說·
rú lái miè hòu·hòu wǔ bǎi suì·yǒu chí jiè xiū fú zhě·
如來滅後·後五百歲·有持戒修福者·
yú cǐ zhāng jù·néng shēng xìn xīn·yǐ cǐ wéi shí·
於此章句·能生信心·以此為實·
dāng zhī shì rén·bù yú yī fó èr fó sān sì wǔ fó ér zhǒng shàn gēn·
當知是人·不於一佛二佛三四五佛而種善根·
yǐ yú wú liàng qiān wàn fó suǒ·zhǒng zhū shàn gēn·
已於無量千萬佛所·種諸善根·
wén shìzhāng jù·nǎi zhì yī niàn shēng jìng xìn zhě·
聞是章句·乃至一念生淨信者·
xū pú tí·rú lái xī zhī xī jiàn·
須菩提·如來悉知悉見·
shì zhū zhòng shēng·dé rú shì wú liàng fú dé·
是諸眾生·得如是無量福德·
hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng·
何以故·是諸眾生·
wú fù wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng·
無複我相·人相·眾生相·壽者相·
wú fǎ xiāng·yì wú fēi fǎ xiāng·
無法相·亦無非法相·
hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng·ruò xīn qǔ xiāng·
何以故·是諸眾生·若心取相·
jí wéi zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·
則為著我人眾生壽者
ruò qǔ fǎ xiāng·jí zheuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·
若取法相·即著我人眾生壽者·
hé yǐ gù·ruò qǔ fēi fǎ xiāng·
何以故·若取非法相·
jí zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·
即著我人眾生壽者·
shì gù bù yīng qǔ fǎ·bù yīng qǔ fēi fǎ·
是故不應取法·不應取非法·
yǐ shì yì gù·rú lái cháng shuō·
以是義故·如來常說·
rǔ děng bǐ qiū·zhī wǒ shuō fa·rú fá yù zhě·
汝等比丘·知我說法·如筏喻者·
fǎ shàng yīng shě·hé kuàng fēi fǎ·
法尚應舍·何況非法·

wú dé wú shuō fēn dì qī
無得無說分第七

xū pú tí·yú yì yún hé·
須菩提·于意雲何·
rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yē·
如來得阿耨多羅三藐三菩提耶·
rú lái yǒu suǒ shuō fa yē·
如來有所說法耶·
xū pú tí yán·rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì·
須菩提言·如我解佛所說義·
wú yǒu dìng fǎ·míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·
無有定法·名阿耨多羅三藐三菩提·
yì wú yǒu dìng fǎ·rú lái kě shuō·
亦無有定法·如來可說·
hé yǐ gù·rú lái suǒ shuō fa·
何以故·如來所說法·
jiē bù kě qǔ·bù kě shuō·fēi fǎ·fēi fēi fǎ·
皆不可取·不可說·非法·非非法·
suǒ yǐ zhě hé·yī qiē xián shèng·jiē yǐ wú wéi fǎ ér yǒu chā bié·
所以者何·一切賢聖·皆以無為法而有差別·

yī fǎ chū shēng fēn dì bā
依法出生分第八

xū pú tí·yú yì yún hé·
須菩提·于意雲何·
ruò rén mǎn sān qiān dà qiān shì jiè qī bǎo·yǐ yòng bù shī·
若人滿三千大千世界七寶·以用佈施·
shì rén suǒ dé fú dé·nìng wéi duō bù·
是人所得福德·寧為多不·
xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·
須菩提言·甚多·世尊·
hé yǐ gù·shì fú dé·jí fēi fú dé xìng·
何以故·是福德·即非福德性·
shì gù rú lái shuō fú dé duō·
是故如來說福德多·
ruò fù yǒu rén·yú cǐ jīng zhōng·shòu chí nǎi zhì sì jù jì děng·
若複有人·於此經中·受持乃至四句偈等·
wéi tā rén shuō·qí fú shèng bǐ·
為他人說·其福勝彼·
hé yǐ gù·xū pú tí·yī qiē zhū fó·
何以故·須菩提·一切諸佛·
jí zhū fó ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǎ·jiē cóng cǐ jīng chū·
及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法·皆從此經出·
xū pú tí·suǒ wèi fó fǎ zhě·jí fēi fó fǎ·
須菩提·所謂佛法者·即非佛法·

yī xiāng wú xiāng fēn dì jiǔ
一相無相分第九

xū pú tí·yú yì yún hé·
須菩提·于意雲何·
xū tuó huán néng zuò shì niàn·wǒ dé xū tuó huán guǒ fǒu·
須陀洹能作是念·我得須陀洹果不·
xū pú tí yán·fù yě·shì zūn·hé yǐ gù·
須菩提言·不也·世尊·何以故·
xū tuó huán míng wéi rù liú·ér wú suǒ rù·
須陀洹名為入流·而無所入·
bù rù sè shēng xiāng wèi chù fǎ·shì míng xū tuó huán·
不入色聲香味觸法·是名須陀洹·
xū pú tí·yú yì yún hé·sī tuó hán néng zuò shì niàn·
須菩提·于意雲何·斯陀含能作是念·
wǒ dé sī tuó hán guǒ fǒu·xū pú tí yán·
我得斯陀含果不·須菩提言·
fù yě·shì zūn·hé yǐ gù·
不也·世尊·何以故·
sī tuó hán míng yī wǎng lái·ér shí wú wǎng lái·shì míng sī tuó hán·
斯陀含名一往來·而實無往來·是名斯陀含·
xū pú tí·yú yì yún hé·e nà hán néng zuò shì niàn·
須菩提·于意雲何·阿那含能作是念·
wǒ dé e nà hán guǒ fǒu·xū pú tí yán·
我得阿那含果不·須菩提言·
fù yě·shì zūn·hé yǐ gù·
不也·世尊·何以故·
e nà hán míng wéi bù lái·ér shí wú bù lái·
阿那含名為不來·而實無不來·
shì gù míng e nà hán·xū pú tí·yú yì yún hé·
是故名阿那含·須菩提·于意雲何·
e luó hàn néng zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào fǒu·
阿羅漢能作是念·我得阿羅漢道不·
xū pú tí yán·fù yě·shì zūn!hé yǐ gù·
須菩提言不也·世尊·何以故·
shí wú yǒu fǎ·míng ā luó hàn·
實無有法·名阿羅漢·
shìzūn·ruò e luó hàn zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào·
世尊·若阿羅漢作是念·我得阿羅漢道·
jí wéi zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·shì zūn·
即為著我人眾生壽者·世尊·
fó shuō wǒ dé wú zhèng sān mèi·rén zhōng zuì wéi dì yī·
佛說我得無諍三昧·人中最為第一·
shì dì yī lí yù e luó hàn·
是第一離欲阿羅漢·
shì zūn·wǒ bù zuò shì niàn·wǒ shì lí yù e luó hàn·
世尊·我不作是念·我是離欲阿羅漢·
shì zūn·wǒ ruò zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào·
世尊·我若作是念·我得阿羅漢道·
shì zūn zé bù shuō xū pú t·shì yào a lán nà xíng zhě·
世尊則不說須菩提·是樂阿蘭那行者·
yǐ xū pú tí shí wú suǒ xíng·ér míng xū pú tí·
以須菩提實無所行·而名須菩提·
shì yào ā lán nà xíng·
是樂阿蘭那行·

zhuāng yán jìng tǔ fēn dì shí
莊嚴淨土分第十

fó gào xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái xī zài rán dēng fó suǒ·
佛告須菩提·于意雲何·如來昔在然燈佛所·
yú fǎ yǒu suǒ dé fǒu·fù yě·shì zūn·
於法有所得不·不也·世尊·
rú lái zài rán dēng fó suǒ·yú fǎ shí wú suǒ dé·
如來在然燈佛所·於法實無所得·
xū pú tí·yú yì yún hé·pú sà zhuāng yán fó tǔ fǒu·
須菩提·于意雲何·菩薩莊嚴佛土不·
fù yě·shì zūn·hé yǐ gù·
不也·世尊·何以故·
zhuāng yán fó tǔ zhě·jí fēi zhuāng yán·shì míng zhuāng yán·
莊嚴佛土者·即非莊嚴·是名莊嚴·
shì gù,xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà·
是故須菩提·諸菩薩摩訶薩·
yīng rú shì shēng qīng jìng xīn·bù yīng zhù sè shēng xīn·
應如是生清淨心·不應住色生心·
bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fǎ shēng xīn·
不應住聲香味觸法生心·
yīng wú suǒ zhù ér shēng qí xīn·xū pú tí·
應無所住而生其心·須菩提·
pì rú yǒu rén·shēn rú xū mí shān wáng·yú yì yún hé·
譬如有人·身如須彌山王·于意雲何·
shì shēn wéi dà fǒu·xū pú tí yán·shèn dà·shì zūn·
是身為大不·須菩提言·甚大·世尊·
hé yǐ gù·fó shuō fēi shēn·shì míng dà shēn·
何以故·佛說非身·是名大身·

wú wéi fú shèng fēn dì shí yī
無為福勝分第十一

xū pú tí·rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā shù·rú shì shā děng héng hé·
菩提·如恒河中所有沙數·如是沙等恒河·
yú yì yún hé·shì zhū héng hé shā·nìng wéi duō fǒu·
須于意雲何·是諸恒河沙·寧為多不·
xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·dàn zhū héng hé·shàng duō wú shù·
須菩提言·甚多·世尊·但諸恒河·尚多無數·
hé kuàng qíshā·xū pú tí·wǒ jīn shí yán gào rǔ·
何況其沙·須菩提·我今實言告汝·
ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·
若有善男子善女人·
yǐ qī bǎo mǎn ěr suǒ héng hé shā shù sān qiān dà qiān shì jiè·
以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界·
yǐ yòng bù shī·dé fú duō fǒu·
以用佈施·得福多不·
xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·
須菩提言·甚多·世尊·
fó gào xū pú tí·ruò shàn nán zǐ shàn nǚ rén·yú cǐ jīng zhōng·
佛告須菩提·若善男子善女人·于此經中·
nǎi zhì shòu chísì jù jì děng·wéi tā rén shuō·
乃至受持四句偈等·為他人說·
ér cǐ fú dé·shèng qián fú dé·
而此福德·勝前福德·


zūn zhòng zhèng jiào fēn dì shí èr
尊重正教分第十二

fù cì xū pú tí·suí shuō shì jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·
複次須菩提·隨說是經·乃至四句偈等·
dāng zhī cǐ chǔ·yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·
當知此處·一切世間天人阿修羅·
jiē yīng gōng yǎng·rú fó tǎ miào·
皆應供養·如佛塔廟·
hé kuàng yǒu rén·jìn néng shòu chí、dú sòng·
何況有人·盡能受持讀誦·
xū pú tí·dāng zhī shì rén·chéng jiù zuì shàng dì yī xī yǒu zhī fǎ·
須菩提·當知是人·成就最上第一稀有之法·
ruò shì jīng diǎn suǒ zài zhī chù·jí wéi yǒu fó·
若是經典所在之處·即為有佛·
ruò zūn zhòng dì zǐ·
若尊重弟子·

rú fǎ shòu chí fēn dì shí sān
如法受持分第十三

ěr shí xū pú tí bái fó yán·shì zūn·
爾時須菩提白佛言·世尊·
dāng hé míng cǐ jīng·wǒ děng yún hé fèng chí·
當何名此經·我等雲何奉持·
fó gào xū pú tí·shì jīng míng wéi jīn gāng bō rě bō luó mì·
佛告須菩提·是經名為金剛般若波羅蜜·
yǐ shì míng zi·rǔ dāng fèng chí·suǒ yǐ zhě hé·
以是名字·汝當奉持·所以者何·
xū pú tí·fó shuō bō rě bō luó mì·jí fēi bō rě bō luó mì·
須菩提·佛說般若波羅蜜·即非般若波羅蜜·
shì míng bō rě bō luó mì·xū pú tí·
是名般若波羅蜜·須菩提·
yú yì yún hé·rú lái yǒu suǒ shuō fa bù·
于意雲何·如來有所說法不·
xū pú tí bái fó yán:·shì zūn·rú lái wú suǒ shuō·
須菩提白佛言·世尊·如來無所說·
xū pú tí·yú yì yún hé·
須菩提·于意雲何·
sān qiān dà qiān shì jiè·suǒ yǒu wēi chén·shì wéi duō fǒu·
三千大千世界·所有微塵·是為多不·
xū pú tí yán·shèn duō。shì zūn·
須菩提言·甚多·世尊·
xū pú tí·zhū wēi chén·rú lái shuō fēi wēi chén·shì míng wēi chén·
須菩提·諸微塵·如來說非微塵·是名微塵·
rú lái shuō shì jiè·fēi shì jiè·shì míng shì jiè·
如來說世界·非世界·是名世界·
xū pú tí·yú yì yún hé·
須菩提·于意雲何·
kě yǐ sān shí èr xiāng jiàn rú lái bù·
可以三十二相見如來不·
fù yě·shì zūn·bù kě yǐ sān shí èr xiāng dé jiàn rú lái·
不也·世尊·不可以三十二相得見如來·
hé yǐ gù·rú lái shuō sān shí èr xiāng·jí shì fēi xiāng·
何以故·如來說三十二相·即是非相·
shì míng sān shí èr xiāng·xū pú tí·
是名三十二相·須菩提·
ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·yǐ héng hé shā děng shēn mìng bù shī·
若有善男子善女人·以恒河沙等身命佈施·
ruò fù yǒu rén·yú cǐ jīng zhōng·nǎi zhì shòu chí sì jù jì děng·
若複有人·於此經中·乃至受持四句偈等·
wéi tā rén shuō qí fú shèn duō·
為他人說其福甚多·

lí xiāng jì miè fēn dì shí sì
離相寂滅分第十四

ěr shí xū pú tí·wén shuō shì jīng·shēn jiě yì qù·
爾時須菩提·聞說是經·深解義趣·
tì lèi bēi qì·ér bái fó yán·xī yǒu!shì zūn·
涕淚悲泣·而白佛言·稀有世尊·
fó shuō rú shì shèn shēn jīng diǎn·
佛說如是甚深經典·
wǒ cóng xī lái·suǒ dé huì yǎn·wèi céng dé wén rú shì zhī jīng·
我從昔來·所得慧眼·未曾得聞如是之經·
shì zūn·ruò fù yǒu rén·dé wén shì jīng·xìn xīn qīng jìng·
世尊·若複有人·得聞是經·信心清淨·
jí shēng shí xiāng·dāng zhī shì rén·chéng jiù dì yī xī yǒu gōng dé·
則生實相·當知是人·成就第一稀有功德·
shì zūn·shì shí xiāng zhě·zé shì fēi xiāng·
世尊·是實相者·即是非相·
shì gù rú lái shuō míng shí xiāng·shì zūn·
是故如來說名實相·世尊·
wǒ jīn dé wén rú shì jīng diǎn·xìn jiě shòu chí·bù zú wéi nán·
我今得聞如是經典·信解受持·不足為難·
ruò dāng lái shì·hòu wǔ bǎi suì·qí yǒu zhòng shēng·dé wén shì jīng·
若當來世·後五百歲·其有眾生·得聞是經·
xìn jiě shòu chí·shì rén zé wéi dì yī xī yǒu·
信解受持·是人即為第一稀有·
hé yǐ gù·cǐ rén wú wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng·
何以故·此人無我相·無人相·無眾生相·無壽者相·
suǒ yǐ zhě hé·wǒ xiāng jí shì fēi xiāng·
所以者何·我相即是非相·
rén xiāng zhòng shēng xiāng shòu zhě xiāng·jí shì fēi xiāng·
人相眾生相壽者相·即是非相·
hé yǐ gù·lí yī qiē zhū xiāng·zé míng zhū fó·
何以故·離一切諸相·即名諸佛·
fó gào xū pú tí·rú shì rú shì·
佛告須菩提·如是如是·
ruò fù yǒu rén·dé wén shì jīng·bù jīng bù bù bù wèi·
若複有人·得聞是經·不驚不怖不畏·
dāng zhī shì rén·shèn wéi xī yǒu·hé yǐ gù·xū pú tí·
當知是人·甚為稀有·何以故·須菩提·
rú lái shuō dì yī bō luó mì·jí fēi dì yī bō luó mì·
如來說第一波羅蜜·即非第一波羅蜜·
shì míng dì yī bō luó mì·xū pú tí·rěn rǔ bō luó mì·
是名第一波羅蜜·須菩提·忍辱波羅蜜·
rú lái shuō fēi rěn rǔ bō luó mì·shì míng rěn rǔ bō luó mì·hé yǐ gù·
如來說非忍辱波羅蜜·是名忍辱波羅蜜·何以故·
xū pú tí·rú wǒ xī wéi gē lì wáng gē jié shēn tǐ·
須菩提·如我昔為歌利王割截身體·
wǒ yú ěr shí·wú wǒ xiāng·wú rén xiāng·wú zhòng shēng xiāng·
我于爾時·無我相·無人相·無眾生相·
wú shòu zhě xiāng·hé yǐ gù·wǒ yú wǎng xī jié jié zhī jiě shí·
無壽者相·何以故·我於往昔節節支解時·
yǒu wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng·
若有我相·人相·眾生相·壽者相·
yīng shēng chēn hèn·xū pú tí·
應生瞋恨·須菩提·
yòu niàn guò qù yú wǔ bǎi shì·zuò rěn rǔ xiān rén·yú ěr suǒ shì·
又念過去於五百世·作忍辱仙人·于爾所世·
wú wǒ xiāng·wú rén xiāng·wú zhòng shēng xiāng·wú shòu zhě xiāng·
無我相·無人相·無眾生相·無壽者相·
shì gù xū pú tí·pú sà yīng lí yī qiē xiāng·
是故須菩提·菩薩應離一切相·
fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·bù yīng zhù sè shēng xīn·
發阿耨多羅三藐三菩提心·不應住色生心·
bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fǎ shēng xīn·
不應住聲香味觸法生心·
yīng shēng wú suǒ zhù xīn·ruò xīn yǒu zhù·jí wéi fēi zhù·
應生無所住心·若心有住·即為非住·
shì gù fó shuō pú sà xīn·bù yīng zhù sè bù shī·
是故佛說菩薩心·不應住色佈施·
xū pú tí·pú sà wéi lì yì yī qiē zhòng shēng gù·yīng rú shì bù shī·
須菩提·菩薩為利益一切眾生故·應如是佈施·
rú lái shuō yī qiē zhū xiāng·jí shì fēi xiāng·
如來說一切諸相·即是非相·
yòu shuō yī qiē zhòng shēng·jí fēi zhòng shēng。xū pú tí·
又說一切眾生·即非眾生·須菩提·
rú lái shì zhēn yǔ zhě·shí yǔ zhě·rú yǔ zhě·bù kuáng yǔ zhě·bù yì yǔ zhě·
如來是真語者·實語者·如語者·不誑語者·不異語者·
xū pú tí·rú lái suǒ dé cǐ fǎ·cǐ fǎ wú shí wú xū·
須菩提·如來所得法·此法無實無虛·
xū pú tí·ruò pú sà xīn zhù yú fǎ ér xíng bù shī·
須菩提·若菩薩心住于法而行佈施·
rú rén rù ān·zé wú suǒ jiàn·
如人入暗·即無所見·
ruò pú sà xīn bù zhù fǎ ér xíng bù shī·
若菩薩心不住法而行佈施·
rú rén yǒu mù·rì guāng míng zhào·jiàn zhǒng zhǒng sè·
如人有目·日光明照·見種種色·
xū pú tí·dāng lái zhī shì·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·
須菩提·當來之世·若有善男子善女人·
néng yú cǐ jīng shòu chí dú sòng·zé wéi rú lái yǐ fó zhì huì·
能于此經受持讀誦·即為如來以佛智慧·
xī zhī shì rén·xī jiàn shì rén·jiē dé chéng jiù wú liàng wú biān gōng dé·
悉知是人·悉見是人·皆得成就無量無邊功德·

chí jīng gōng dé fēn dì shí wǔ
持經功德分第十五

xū pú tí·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·
須菩提·若有善男子善女人·
chū rì fēn yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·
初日分以恒河沙等身佈施·
zhōng rì fēn fù yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·
中日分複以恒河沙等身佈施·
hòu rì fēn yì yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·
後日分亦以恒河沙等身佈施·
rú shì wú liàng bǎi qiān wàn yì jié·yǐ shēn bù shī·
如是無量百千萬億劫·以身佈施·
ruò fù yǒu rén wén cǐ jīng diǎn·xìn xīn bù nì·qí fú shèng bǐ·
若複有人聞此經典·信心不逆·其福勝彼·
hé kuàng shū xiě shòu chí dú sòng·wèi rén jiě shuō·
何況書寫受持讀誦·為人解說·
xū pú tí·yǐ yào yán zhī·shì jīng yǒu bù kě sī yì·
須菩提·以要言之·是經有不可思議·
bù kě chēng liàng·wú biān gōng dé·rú lái wéi fā dà chéng zhě shuō·
不可稱量·無邊功德·如來為發大乘者說·
wéi fā zuì shàng chéng zhě shuō·
為發最上乘者說·
ruò yǒu rén néng shòu chí dú sòng·guǎng wèi rén shuō·
若有人能受持讀誦·廣為人說·
rú lái xī zhī shì rén·xī jiàn shì rén·
如來悉知是人·悉見是人·
jiē dé chéng jiù bù kě liàng·bù kě chēng·wú yǒu biān·bù kě sī yì gōng dé·
皆得成就不可量·不可稱·無有邊·不可思議功德·
rú shì rén děng·jí wéi hè dān rú lái ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·
如是人等·即為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提·
hé yǐ gù·xū pú tí·ruò yao xiǎo fǎ zhě·
何以故·須菩提·若樂小法者·
zhe wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·
著我見·人見·眾生見·壽者見·
zé yú cǐ jīng·bù néng tīng shòu dú sòng·wèi rén jiě shuō·
則於此經·不能聽受讀誦·為人解說·
xū pú tí·zài zài chù chù·ruò yǒu cǐ jīng·
須菩提·在在處處·若有此經·
yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·suǒ yīng gōng yǎng·dāng zhī cǐ chǔ·
一切世間天人阿修羅·所應供養·當知此處·
zé wéi shì tǎ·jiē yīng gōng jìng·zuò lǐ wéi rào·yǐ zhū huá xiāng ér sàn qí chǔ·
則為是塔·皆應恭敬·作禮圍繞·以諸華香·而散其處·

néng jìng yè zhàng fēn dì shí liù
能淨業障分第十六
fù cì xū pú tí·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·shòu chí dú sòng cǐ jīng·
複次須菩提·善男子善女人·受持讀誦此經·
ruò wèi rén qīng jiàn·shì rén xiān shì zuì yè·yīng duò è dào·
若為人輕賤·是人先世罪業·應墮惡道·
yǐ jīn shì rén qīng jiàn gù·xiān shì zuì yè·zé wéi xiāo miè·
以今世人輕賤故·先世罪業·則為消滅·
dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xū pú tí
當得阿耨多羅三藐三菩提·須菩提·
wǒ niàn guò qù wú liàng ā sēng qí jié yú rán dēng fó qián
我念過去無量阿僧祇劫·於然燈佛前·
dé zhí bā bǎi sì qiān wàn yì nà yóu tā zhū fó·xī jiē gōng yǎng chéng shì·
得值八百四千萬億那由他諸佛·悉皆供養承事·
wú kōng guò zhě·ruò fù yǒu rén·yú hòu mò shì·
無空過者·若複有人·於後末世·
néng shòu chí dú sòng cǐ jīng·suǒ dé gōng dé·yú wǒ suǒ gōng yǎng zhū fó gōng dé
能受持讀誦此經·所得功德·於我所供養諸佛功德·
bǎi fēn bù jí yī·qiān wàn yì fēn·nǎi zhì suàn shù pì yù suǒ bù néng jí·
百分不及一·千萬億分·乃至算數譬喻所不能及·
xū pú tí·ruò shàn nán zǐ shàn nǚ rén·yú hòu mò shì·yǒu shòu chí dú sòng cǐ jīng·
須菩提·若善男子善女人·于後末世·有受持讀誦此經·
suǒ dé gōng dé·wǒ ruò jù shuō zhě·huò yǒu rén wén·xīn jé kuáng luàn·hú yí bù xìn·
所得功德·我若具說者·或有人聞·心即狂亂·狐疑不信·
xū pú tí·dāng zhī shì jīng yì bù kě sī yì·guǒ bào yì bù kě sī yì·
須菩提·當知是經義不可思議·果報亦不可思議·

jiū jìng wú wǒ fēn dì shí qī
究竟無我分第十七

ěr shí xū pú tí bái fó yán·shì zūn·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·
爾時須菩提白佛言·世尊·善男子善女人·
fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yún hé yīng zhù·
發阿耨多羅三藐三菩提心·雲何應住·

yún hé xiáng fú qí xīn·fó gào xū pú tí·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·
雲何降伏其心·佛告須菩提·善男子善女人·
fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·dāng shēng rú shì xīn·
發阿耨多羅三藐三菩提者·當生如是心·
wǒ yīng miè dù yī qiē zhòng shēng·miè dù yī qiē zhòng shēng yǐ·
我應滅度一切眾生·滅度一切眾生已·
ér wú yǒu yī zhòng shēng shí miè dù zhě·hé yǐ gù·
而無有一眾生實滅度者·何以故·
xū pú tí·ruò pú sà yǒu wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng·
須菩提·若菩薩有我相·人相·眾生相·壽者相·
zé fēi pú sà·suǒ yǐ zhě hé·xū pú tí·
即非菩薩·所以者何·須菩提·
shí wú yǒu fǎ fā·ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·
實無有法·發阿耨多羅三藐三菩提者·
xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yú rán dēng fó suǒ·
須菩提·于意雲何·如來於然燈佛所·
yǒu fǎ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǒu·
有法得阿耨多羅三藐三菩提不·
fú yě·shì zūn·rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì·
不也·世尊·如我解佛所說義·
fó yú rán dēng fó suǒ wú yǒu fǎ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·
佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提·
fó yán·rú shì rú shì·xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·
佛言·如是如是·須菩提·實無有法·
rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·
如來得阿耨多羅三藐三菩提·須菩提·
ruò yǒu fǎ·rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě·
若有法·如來得阿耨多羅三藐三菩提者·
rán dēng fó zé bù yǔ wǒ shòu jì·rǔ yú lái shìédāng dé zuò fó·
然燈佛則不與我受記·汝于來世·當得作佛·
hào shì jiā móu ní·yǐ shí wú yǒu fǎ·dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·
號釋迦牟尼·以實無有法·得阿耨多羅三藐三菩提·
shì gù rán dēng fó yǔ wǒ shòu jì·zuò shì yán·
是故然燈佛與我受記·作是言·
rǔ yú lái shì·dāng dé zuò fó·hào shì jiā móu ní·hé yǐ gù·
汝于來世·當得作佛·號釋迦牟尼·何以故·
rú lái zhě·jí zhū fǎ rú yì·
如來者·即諸法如義·
ruò yǒu rén yán rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·
若有人言·如來得阿耨多羅三藐三菩提·
xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·fó dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·
須菩提·實無有法·佛得阿耨多羅三藐三菩提·
xū pú tí·rú lái suǒ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·
須菩提·如來所得阿耨多羅三藐三菩提·
yú shì zhōng wú shí wú xū·shì gù rú lái shuō yī qiē fǎ·
於是中無實無虛·是故如來說一切法·
jiē shì fó fǎ·xū pú tí·suǒ yán yī qiē fǎ zhě·jí fēi yī qiē fǎ·
皆是佛法·須菩提·所言一切法者·即非一切法·
shì gù míng yī qiē fǎ·xū pú tí·pì rú rén shēn cháng dà·
是故名一切法·須菩提·譬如人身長大·
xū pú tí yán·shì zūn·rú lái shuō rén shēn cháng dà·
須菩提言·世尊·如來說人身長大·
jí wéi fēi dà shēn·shì míng dà shēn·xū pú tí·pú sà yì rú shì·
即為非大身·是名大身·須菩提·菩薩亦如是·
ruò zuò shì yán·wǒ dāng miè dù wú liàng zhòng shēng·jí bù míng pú sà·
若作是言·我當滅度無量眾生·即不名菩薩·
hé yǐ gù·xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·míng wéi pú sà·
何以故·須菩提·實無有法·名為菩薩·
shì gù fó shuō yī qiē fǎ·wú wǒ·wú rén·wú zhòng shēng·wú shòu zhě·
是故佛說一切法·無我·無人·無眾生·無壽者·
xū pú tí·ruò pú sà zuò shì yán·wǒ dāng zhuāng yán fó tǔ·
須菩提·若菩薩作是言·我當莊嚴佛土·
shì bù míng pú sà·hé yǐ gù·rú lái shuō zhuāng yán fó tǔ zhě·
是不名菩薩·何以故·如來說莊嚴佛土者·
jí fēi zhuāng yán·shì míng zhuāng yán·xū pú tí·
即非莊嚴·是名莊嚴·須菩提·
ruò pú sà tōng dá wú wǒ fǎ zhě·rú lái shuō míng zhēn shi pú sà·
若菩薩通達無我法者·如來說名真是菩薩·

yī tǐ tóng guān fēn dì shí bā
一體同觀分第十八

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu ròu yǎn fuǒ·
須菩提·于意雲何·如來有肉眼不·
rú shì·shì zūn·rú lái yǒu ròu yǎn·
如是·世尊·如來有肉眼·
xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu tiān yǎn fuǒ·
須菩提·于意雲何·如來有天眼不·
rú shì·shì zūn·rú lái yǒu tiān yǎn·
如是·世尊·如來有天眼·
xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu huì yǎn fuǒ·
須菩提·于意雲何·如來有慧眼不·
rú shì·shì zūn·rú lái yǒu huì yǎn·
如是·世尊·如來有慧眼·
xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu fǎ yǎn fuǒ·
須菩提·于意雲何·如來有法眼不·
rú shì·shì zūn·rú lái yǒu fǎ yǎn·
如是·世尊·如來有法眼·
xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu fó yǎn fuǒ·
須菩提·于意雲何·如來有佛眼不·
rú shì·shì zūn·rú lái yǒu fó yǎn·
如是·世尊·如來有佛眼·
xū pú tí·yú yì yún hé·rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā·
須菩提·于意雲何·如恒河中所有沙·
fó shuō shì shā fuǒ·rú shì·shì zūn·rú lái shuō shì shā·
佛說是沙不·如是·世尊·如來說是沙·
xū pú tí·yú yì yún hé·rú yī héng hé zhōng suǒ yǒu shā·
須菩提·于意雲何·如一恒河中所有沙·
yǒu rú shì shā děng héng hé·shì zhū héng hé suǒ yǒu shā shù·
有如是沙等恒河·是諸恒河所有沙數·
fó shì jiè rú shì·nìng wéi duō fuǒ·shèn duō·shì zūn·
佛世界如是·寧為多不·甚多·世尊·
fó gào xū pú tí·ěr suǒ guó tǔ zhōng·suǒ yǒu zhòng shēng·ruò gàn zhǒng xīn·
佛告須菩提·爾所國土中·所有眾生·若干種心·
rú lái xī zhī·hé yǐ gù·rú lái shuō zhū xīn·jiē wéi fēi xīn·
如來悉知·何以故·如來說諸心·皆為非心·
shì míng wéi xīn·suǒ yǐ zhě hé·xū pú tí·
是名為心·所以者何·須菩提·
guò qù xīn bù kě dé·xiàn zài xīn bù kě dé·wèi lái xīn bù kě dé·
過去心不可得·現在心不可得·未來心不可得·

fǎ jiè tōng huà fēn dì shí jiǔ
法界通化分第十九
xū pú tí·yú yì yún hé·ruò yǒu rén mǎn sān qiān dà qiān shì jiè qī bǎo·
須菩提·于意雲何·若有人滿三千大千世界七寶·
yǐ yòng bù shī·shì rén yǐ shì yīn yuán·dé fú duō fǒu·
以用佈施·是人以是因緣·得福多不·
rú shì·shì zūn·cǐ rén yǐ shì yīn yuán·dé fú shèn duō xū pú tí·
如是·世尊·此人以是因緣·得福甚多·須菩提·
ruò fú dé yǒu shí·rú lái bù shuō dé fú dé duō·
若福德有實·如來不說得福德多·
yǐ fú dé wú gù·rú lái shuō dé fú dé duō·
以福德無故·如來說得福德多·

lí sè lí xiāng fēn dì èr shí
離色離相分第二十

xū pú tí·yú yì yún hé·fó kě yǐ jù zú sè shēn jiàn fǒu·
須菩提·于意雲何·佛可以具足色身見不·
fú yě·shì zūn·rú lái bù yīng yǐ jù zú sè shēn jiàn·hé yǐ gù·
不也·世尊·如來不應以具足色身見·何以故·
rú lái shuō jù zú sè shēn·jí fēi jù zú sè shēn·shì míng jù zú sè shēn·
如來說具足色身·即非具足色身·是名具足色身·
xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái kě yǐ jù zú zhū xiāng jiàn fǒu·
須菩提·于意雲何·如來可以具足諸相見不·
fú yě·shì zūn·rú lái bù yīng yǐ jù zú zhū xiāng jiàn·hé yǐ gù·
不也·世尊·如來不應以具足諸相見·何以故·
rú lái shuō zhū xiāng jù zú·jí fēi zhū xiāng jù zú· shì míng zhū xiāng jù zú·
如來說諸相具足·即非具足·是名諸相具足·

fēi shuō suǒ shuō fēn dì èr shí yī
非說所說分第二十一

xū pú tí·rǔ wù wèi rú lái zuò shì niàn·wǒ dāng yǒu suǒ shuō fa·mò zuò shì niàn·
須菩提·汝勿謂如來作是念·我當有所說法·莫作是念·
hé yǐ gù ruò rén yán rú lái yǒu suǒ shuō fa jí wéi bàng fó
何以故·若人言如來有所說法·即為謗佛·
bù néng jiě wǒ suǒ shuō gù·xū pú tí·shuō fa zhě·
不能解我所說故·須菩提·說法者·
wú fǎ kě shuō·shì míng shuō fa·
無法可說·是名說法·
ěr shí huì mìng xū pú tí bái fó yán·shì zūn·
爾時慧命須菩提白佛言·世尊·
pō yǒu zhòng shēng·yú wèi lái shì·wén shuō shì fǎ·shēng xìn xīn fǒu·
頗有眾生·于未來世·聞說是法·生信心不·
fó yán·xū pú tí·bǐ fēi zhòng shēng·fēi bù zhòng shēng·hé yǐ gù·
佛言·須菩提·彼非眾生·非不眾生·何以故·
xū pú tí·zhòng shēng zhòng shēng zhě·
須菩提·眾生眾生者·
rú lái shuō fēi zhòng shēng·shì míng zhòng shēng·
如來說非眾生·是名眾生·

wú fǎ kě dé fēn dì èr shí èr
無法可得分第二十二

xū pú tí bái fó yán·shì zūn·fó dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·
須菩提白佛言·世尊·佛得阿耨多羅三藐三菩提·
wéi wú suǒ dé yē·fó yán·rú shì rú shì·xū pú tí·
為無所得耶·佛言·如是如是·須菩提·
wǒ yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·nǎi zhì wú yǒu shǎo fǎ kě dé·
我于阿耨多羅三藐三菩提·乃至無有少法可得·
shì míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí
是名阿耨多羅三藐三菩提·

jìng xīn xíng shàn fēn dì èr shí sān
淨心行善分第二十三

fù cì xū pú tí·shì fǎ píng děng·wú yǒu gāo xià·
複次須菩提·是法平等·無有高下·
shì míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·
是名阿耨多羅三藐三菩提·
yǐ wú wǒ·wú rén·wú zhòng shēng·wú shòu zhě·xiū yī qiē shàn fǎ·
以無我·無人·無眾生·無壽者·修一切善法·
zé dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·
則得阿耨多羅三藐三菩提·須菩提·
suǒ yán shàn fǎ zhě·rú lái shuō jí fēi shàn·fǎ shì míng shàn fǎ·
所言善法者·如來說即非善法·是名善法·

fú zhì wú bǐ fēn dì èr shí sì
福智無比分第二十四

xū pú tí·ruò sān qiān dà qiān shì jiè zhōng·suǒ yǒu zhū xū mí shān wáng·
須菩提·若三千大千世界中·所有諸須彌山王·
rú shì děng qī bǎo jù·yǒu rén chí yòng bù shī·
如是等七寶聚·有人持用佈施·
ruò rén yǐ cǐ bō rě bō luó mì jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·
若人以此般若波羅蜜經·乃至四句偈等·
shòu chí dú sòng·wéi tā rén shuō·yú qián fú dé·
受持讀誦·為他人說·於前福德·
bǎi fēn bù jí yī·bǎi qiān wàn yì fēn·nǎi zhì suàn shù pì yù suǒ bù néng jí·
百分不及一·百千萬億分·乃至算數譬喻所不能及·

huà wú suǒ huà fēn dì èr shí wǔ
化無所化分第二十五

xū pú tí·yú yì yún hé·rǔ děng wù wèi rú lái zuò shì niàn·
須菩提·于意雲何·汝等勿謂如來作是念·
wǒ dāng dù zhòng shēng·xū pú tí·mò zuò shì niàn·hé yǐ gù·
我當度眾生·須菩提·莫作是念·何以故·
shí wú yǒu zhòng shēng rú lái dù zhě·ruò yǒu zhòng shēng rú lái dù zhě·
實無有眾生如來度者·若有眾生如來度者·
rú lái jí yǒu wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·xū pú tí·
如來即有我人眾生壽者·須菩提·
rú lái shuō yǒu wǒ zhě·zé fēi yǒu wǒ·
如來說有我者·即非有我·
ér fán fū zhī rén yǐ wéi yǒu wǒ·xū pú tí·fán fū zhě·
而凡夫之人以為有我·須菩提·凡夫者·
rú lái shuō zé fēi fán fū·shì míng fán fū·
如來說即非凡夫·是名凡夫·

fǎ shēn fēi xiāng fēn dì èr shí liù
法身非相分第二十六

xū pú tí·yú yì yún hé·kě yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái fǒu·
須菩提·于意雲何·可以三十二相觀如來不·
xū pú tí yán·rú shì rú shì·yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái·
須菩提言·如是如是·以三十二相觀如來·
fó yán·xū pú tí·ruò yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái zhě·
佛言·須菩提·若以三十二相觀如來者·
zhuǎn lún shèng wáng jí shì rú lái
轉輪聖王·即是如來·
xū pú tí bái fó yán·shì zūn rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì·
須菩提白佛言·世尊如我解佛所說義·
bù yīng yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái
不應以三十二相觀如來·
ěr shí shì zūn ér shuō jì yán
爾時世尊而說偈言 
ruò yǐ sè jiàn wǒ yǐ yīn shēng qiú wǒ
若以色見我 以音聲求我
shì rén xíng xié dào bù néng jiàn rú lái
是人行邪道 不能見如來

wú duàn wú miè fēn dì èr shí qī
無斷無滅分第二十七

xū pú tí·rǔ ruò zuò shì niàn·rú lái bù yǐ jù zú xiāng gù·
須菩提·汝若作是念·如來不以具足相故·
dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·
得阿耨多羅三藐三菩提·須菩提·
mò zuò shì niàn·rú lái bù yǐ jù zú xiāng gù·
莫作是念·如來不以具足相故·
dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·
得阿耨多羅三藐三菩提·須菩提·
rǔ ruò zuò shì niàn·fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·
汝若作是念·發阿耨多羅三藐三菩提心者·
shuō zhū fǎ duàn miè·mò zuò shì niàn·hé yǐ gù·
說諸法斷滅·莫作是念·何以故·
fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·
發阿耨多羅三藐三菩提心者·
yú fǎ bù shuō duàn miè xiāng
於法不說斷滅相·

bù shòu bù tān fēn dì èr shí bā
不受不貪分第二十八

xū pú tí·ruò pú sà yǐ mǎn héng hé shā děng shì jiè qī bǎo·chí yòng bù shī·
須菩提·若菩薩以滿恒河沙等世界七寶·持用佈施·
ruò fù yǒu rén·zhī yī qiē fǎ·wú wǒ dé chéng yú rěn·
若複有人·知一切法無我·得成於忍·
cǐ pú sà·shèng qián pú sà·suǒ dé gōng dé·hé yǐ gù·
此菩薩·勝前菩薩·所得功德·何以故·
xū pú tí·yǐ zhū pú sà·bù shòu fú dé gù·
須菩提·以諸菩薩·不受福德故·
xū pú tí bái fó yán·shì zūn·yún hé pú sà bù shòu fú dé·
須菩提白佛言·世尊·雲何菩薩不受福德·
xū pú tí·pú sà suǒ zuò fú dé·bù yīng tān zhe·
須菩提·菩薩所作福德·不應貪著·
shì gù shuō bù shòu fú dé·
是故說不受福德·

wēi yí jì jìng fēn dì èr shí jiǔ
威儀寂靜分第二十九

xū pú tí·ruò yǒu rén yán·rú lái ruò lái ruò qù·ruò zuò ruò wò·
須菩提·若有人言·如來若來若去·若坐若臥·
shì rén bù jiě wǒ suǒ shuō yì·hé yǐ gù·
是人不解我所說義·何以故·
rú lái zhě·wú suǒ cóng lái·yì wú suǒ qù·gù míng rú lái·
如來者·無所從來·亦無所去·故名如來·

yī hé lǐ xiāng fēn dì sān shí
一合理相分第三十

xū pú tí·ruò shàn nán zǐ shàn nǚ rén·yǐ sān qiān dà qiān shì jiè suì wéi wēi chén·
須菩提·若善男子善女人·以三千大千世界碎為微塵·
yú yì yún hé·shì wēi chén zhòng·nìng wéi duō fǒu·
于意雲何·是微塵眾·寧為多不·
xū pú tíyán·shèn duō·shì zūn·hé yǐ gù·
須菩提言·甚多·世尊·何以故·
ruò shì wēi chén zhòng shí yǒu zhě·fó jǐ bù shuō shì wēi chén zhòng·
若是微塵眾實有者·佛即不說是微塵眾·
suǒ yǐ zhě hé·fó shuō wēi chén zhòng·jí fēi wēi chén zhòng·
所以者何·佛說微塵眾·即非微塵眾·
shì míng wēi chén zhòng·shì zūn·rú lái suǒ shuō sān qiān dà qiān shì jiè·
是名微塵眾·世尊·如來所說三千大千世界·
jí fēi shì jiè·shì míng shì jiè·hé yǐ gù·ruò shì jiè shí yǒu zhě·
即非世界·是名世界·何以故·若世界實有者·
jí shì yī hé xiāng·rú lái shuō yī hé xiāng·jí fēi yī hé xiāng·
即是一合相·如來說一合相·即非一合相·
shì míng yī hé xiāng·xū pú tí·yī hé xiāng zhě·jí shì bù kě shuō·
是名一合相·須菩提·一合相者·即是不可說·
dàn fán fū zhī rén·tān zhe qí shì·
但凡夫之人·貪著其事·

zhī jiàn bù shēng fēn dì sān shí yī
知見不生分第三十一

xū pú tí·ruò rén yán·fó shuō wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·
須菩提·若人言·佛說我見·人見·眾生見·壽者見·
xū pú tí·yú yì yún hé·shì rén jiě wǒ suǒ shuō yì fuō·
須菩提·于意雲何·是人解我所說義不·
fú yě·shì zūn·shì rén bù jiě rú lái suǒ shuō yì·hé yǐ gù·
不也·世尊·是人不解如來所說義·何以故·
shì zūn shuō wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·
世尊說我見·人見·眾生見·壽者見·
jí fēi wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·
即非我見·人見·眾生見·壽者見·
shì míng wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·
是名我見·人見·眾生見·壽者見·
xū pú tí·fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·
須菩提·發阿耨多羅三藐三菩提心者·
yú yī qiē fǎ·yīng rú shì zhī·rú shì jiàn·rú shì xìn jiě·bù shēng fǎ xiāng·
於一切法·應如是知·如是見·如是信解·不生法相·
xū pú tí·suǒ yán fǎ xiāng zhě·rú lái shuō jí fēi fǎ xiāng·shì míng fǎ xiāng·
須菩提·所言法相者·如來說即非法相·是名法相·


yīng huà fēi zhēn fēn dì sān shí èr
應化非真分第三十二

xū pú tí·ruò yǒu rén yǐ mǎn wú liàng ā sēng qí shì jiè qī bǎo·
須菩提·若有人以滿無量阿僧祇世界七寶·
chí yòng bù shī·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·fā pú tí xīn zhě·
持用佈施·若有善男子善女人·發菩提心者·
chí yú cǐ jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·shòu chí dú sòng·
持於此經·乃至四句偈等·受持讀誦·
wèi rén yǎn shuō·qí fú shèng bǐ·yún hé wèi rén yǎn shuō·
為人演說·其福勝彼·雲何為人演說·
bù qǔ yú xiāng·rú rú bù dòng·hé yǐ gù·
不取於相·如如不動·何以故·
yī qiē yǒu wéi fǎ rú mèng huàn pào yǐng
一切有為法 如夢幻泡影
rú lù yì rú diàn yīng zuò rú shì guān
如露亦如電 應作如是觀
fó shuō shì jīng yǐ·cháng lǎo xū pú tí·jí zhū bǐ qiū·bǐ qiū ní·
佛說是經已·長老須菩提·及諸比丘·比丘尼·
yōu pó sē·yōu pó yí·yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·
優婆塞·優婆夷·一切世間天人阿修羅·
wén fó suǒ shuō·jiē dà huān xǐ·xìn shòu fèng xíng·
聞佛所說·皆大歡喜·信受奉行
jīn gāng bō rě bō luó mì jīng
金剛般若波羅蜜經

bō rě wú jìn cáng zhēn yán
般若无尽藏真言
nà mó bó gā fá dì
納謨薄伽伐帝 
bō lī ruò
缽唎若
bō luó mì duō yè
波羅蜜多曳
dá zhí tā ǎn gē lī dì lī shì lī
怛姪他 唵 紇唎 地唎 室唎
shù lū zhī sān mì lì zhī
戍嚕知 三密栗知
fó shè yè 。 shā hē
佛社曳 莎訶

jīn gāng xīn zhēn yán
金剛心真言
ǎn wū lún ní suō pó hē
唵 烏倫尼娑婆訶

bǔ què zhēn yán
補闕真言
nán mō hē lā dá dā nuō duō lā yè yē
南謨喝囉怛那哆囉夜耶

qè lā qè lā jù zhù jù zhù mó lā mó lā
佉囉佉囉 俱住俱住 摩囉摩囉
hǔ lā hōng hè hè sū dá ná
虎囉吽賀賀蘇怛拿
hōng pō mò nuō suō pó hē
吽 潑抹拿 娑婆訶

bǔ què yuán mǎn zhēn yán
補闕圓滿真言
ōng hū lú hū lú shè yè mù qì shā hē
唵 呼嚧 呼嚧 社曳穆契娑訶

pǔ huí xiàng zhēn yán
普回向真言
ōng suō mō lā suō mō lā
唵 娑摩囉 娑摩囉
mǐ me nǎng sà wǎ hē
弭摩曩 薩縛訶
me hē zhuó jiā lā wǎ hōng
摩訶斫迦囉嚩吽

jin gāng zàn
金剛贊
duàn yí shēng xìn jué xiāng chāo zōng
斷疑生信 絕相超宗
dùn wàng rén fǎ jiě zhēn kōng
頓忘人法解真空
bō rě wèi zhòng zhòng sì jù róng tōng
般若味重重 四句融通
fú dé tàn wú qióng
福德歎無窮

nán wú qí yuán huì shàng fó pú sà
南無祗園會上佛菩薩(三稱)

拔一切業障根本得生淨土陀羅尼

南無 阿彌多婆夜 哆他伽多夜 哆地夜他 阿彌利都婆毗 阿彌利哆悉耽婆毗 阿彌利哆 毗迦蘭帝 阿彌利哆 毗迦蘭多 伽彌膩 伽伽那 枳多迦利 娑婆訶

拔bá 一yī 切qiē 業yè 障zhàng 根gēn 本běn 得dé 生shēng 淨jìng 土tǔ 陀tuó 羅luó 尼ní

南ná 無mo 阿e 彌mí 多duō 婆pó 夜yè 哆duō 他tā 伽gā 多duō 夜yè 哆duō 地dì 夜yè 他tā 阿ā 彌mí 利lì 都dōu 婆pó 毗pí 阿ā 彌mí 利lì 哆duō 悉xī 耽dān 婆pó 毗pí 阿ā 彌mí 利lì 哆duō 毗pí 迦jiā 蘭lán 帝dì 阿ā 彌mí 利lì 哆duō 毗pí 迦jiā 蘭lán 多duō 伽gā 彌mí 膩nì 伽gā 伽gā 那nà 枳zhǐ 多duō 迦jiā 利lì 娑suō 婆pó 訶hē

回向偈

願以此功德 莊嚴佛淨土 上報四重恩 下濟三塗苦

普願見聞者 悉發菩提心 盡此一報身 得生極樂國

这篇文章被编辑了 2 次. 最近一次更新是在 02/02/2010 12:05:44

如是我闻
5、武士      武士封两极 造作自我身 锋拦如长短 如一始见真

注册时间: 21/11/2008 19:58:21
文章: 53
离线

佛教里有一个回向偈:

愿以此功德,庄严佛净土。上报四重恩,下济三涂苦。

若有见闻者,悉发菩提心。尽此一报身,同生极乐国。

讲到「恩」,今天我们接受别人的恩惠,好像是应该的,感恩的念头都生不起来,这怎麼得了!别人赠送、供养我们东西,许多人连「谢谢」这一声都没有,表面的敷衍都没有,然後才想到这个社会怎麼不遭难!这是忘恩负义。忘恩负义之人,不会有好果报。

这里面的“上报四重恩,下济三涂苦”颇引人深思,这使我们知道佛的教化有深刻的人间性。在《心地观经》里说:四重恩是:一、父母恩。二、众生恩。三、国王恩(国土恩)。四、三宝恩(上师恩)。三途(三涂)就是三恶道——地狱道、饿鬼道、畜生道。苦有三苦、八苦(三途苦,八难苦)。何谓三苦?乃三界中一切众生所受之苦也。一、苦苦——此乃欲界所受之苦(单指人间言)二、坏苦(坏是坏灭,苦乃迫恼之谓)三、行苦(行是迁流不息生死无常之意)

一、四重恩:

四重恩是:上师恩、国土恩、父母恩、众生恩:

1、父母恩:

一个人来到世间为人,首先是父母之恩。十月怀胎,生养哺育,才能长大成人。养子方知父母慈。到了一定的时候,自会领悟其中的含义。报父母恩,有了这种意念才有和睦的家庭,慈祥的父母,孝顺的儿孙。

作为一个社会的人来说,衣食住行无不来自众生之恩,每个人的劳动都是为了对众生的报答。报众生恩,有了这种意念才有人与人的平等关系,互相尊重,互相照顾,建设文明的社会。

2、国土恩(国王恩):

报国土恩。我们赖以生存的国土是无私的,山川,水土,粮食,矿藏,传统都是国土对人们的奉献。使国土庄严是我们报恩的职责,也是我们为后辈应尽的义务。

3、上师恩(三宝恩):

对佛教来说,佛、法、僧三宝使人们取得智慧,证得菩提,获得解脱,是人们的上师。三宝之恩自不能忘!

佛法僧三宝是佛教徒认为最重要的,但经典里却把父母、众生、国王放在三宝之前,可知一个人如果不能报答父母的养育之恩、众生的护持之恩、国家的安定之恩,那么这个人说他竟能报答三宝之恩就很难真实了。

4、众生恩:

云何念众生恩?谓我与众生,从旷劫来,世世生生,互为父母,彼此有恩。今虽隔世昏迷,互不相识,以理推之,岂无报效?《劝发菩提心文》说:“我与一切众生,无始以来互为眷属、父母、六亲、乃至师友。而彼众生常为我身作大饶益,或顺我志,令我欢喜;或逆我志,令发道意;又能示现一切极苦相貌,令我惊觉,不生贪著,发于阿耨多罗三藐三菩提心。是故众生恩德亦复无量,不可言说。”尤其是“上报”这两字应该记住,修行者若把自己摆在众生之上,只能“下化”,不能 “上报”,就扭曲了佛的教化,因为若无众生护持,不要说修菩提大道,我们连活着都十分艰难呀!真是令人动容的见地!我时常惊醒自己:面对众生,要牢牢记住 “上报”两个字。

一个人明白了做任何事无不是为了报恩,那就真正地、自觉地认识到了自身的价值、位置及生活的目的。

科学家爱因斯坦曾说过:“我每天上百次提醒自己,我的精神生活和物质生活都依靠别人(包括活着的人和死去的人)的劳动,我必须以同样份量来报偿我领受了和至今还在领受着的东西。我强烈的向往着俭朴的生活,并且常为感觉自己占有了同胞们过多的劳动而难以忍受。”

上师恩、国土恩、父母恩、众生恩。报恩无尽啊!

由此可知,忘恩负义的人不懂得做人的道理,果报决定在阿鼻地狱。知恩报恩是「行好事」的先决条件,这是「行好事」的大根大本。在佛法里面,到什麼地位的菩萨才落实知恩报恩?《大智度论》说,知恩报恩是二地菩萨以上主修的课程,所以二地菩萨才真正落实了。回向偈只有八句,而「上报四重恩,下济三途苦」就占了两句,因为这两桩事情要紧!古大德、诸佛菩萨、法身大士确实受人滴水之恩,必定涌泉为报,对於恩德念念不忘,所以我们尊称他为佛菩萨,尊称他为法身大士。

二、三涂苦(三途苦):

1、三途(三涂):

就是三恶道——地狱道、饿鬼道、畜生道。

贪嗔痴称为三毒。有这三毒,就堕落到三途。

2、三涂(途)之苦:

苦有三苦、八苦(三途苦,八难苦)。

何谓三苦?乃三界中一切众生所受之苦也。

①、苦苦——

此乃欲界所受之苦(单指人间言)

三途(地狱、饿鬼、畜生)之苦自不待言,就是生存人道,以感有漏之身,有生老病死,已名为苦,再遇到其他苦的环境,如冤憎相会,恩爱别离,所求不得,乃至天灾人祸等苦,一切众苦追迫,苦上加苦,故谓之苦苦。譬如畜生已受痴昧无知之苦,更加被人鞭打、宰杀、烹煮、食啖等苦,其义相同。

②、坏苦

(坏是坏灭,苦乃迫恼之谓)

乃六欲天及色界天所受之苦,天上虽比人间快乐得多,但是非永远,有败坏的,如六欲天(四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化乐天、他化自在天)的天人虽受衣食随意,宫殿庄严之乐,乃其有漏十善所感,终有福尽堕落之日,其时有五衰相现:一、衣裳垢腻,二、头上花萎,三、身失威光,四、腋下臭出,五、不乐本座,其时痛苦非常。涅盘经云:‘天上虽无大苦恼事,然五衰相现,极受大苦,与地狱同等......’。就是色界的初禅天得......此乃世间有漏之禅,终有变坏之可能,当其定坏之时,生大苦恼,随念坠落,此即坏苦也。

③、行苦

(行是迁流不息生死无常之意)

此乃无色界天所受之苦,此天无色质之累,有空定之乐,虽是最高之非想非非想处天,寿八万四仟大劫,然而寿满定尽之时,还要堕落轮回,其时生大懊恼,如箭入体,其痛苦莫可言喻!“智度论”云:‘上二界死时,生大懊恼,甚于下界,譬如极高之处,堕落碎烂’,其痛苦可知矣。虽未堕时,也不免常受行阴念念迁流之苦,故曰行苦。

这篇文章被编辑了 1 次. 最近一次更新是在 02/02/2010 16:27:21

fengshunfage
2、上义士      上义培勇姿 出入带香色 周栏执文章 造作合此身
[Avatar]

注册时间: 10/03/2009 20:55:50
文章: 21
离线

佛教智慧如甘泉直透肺腑,清凉心胸,焕发善心,开启智慧!南无阿弥陀佛!善哉!善哉!
 
论坛首页 » 佛学纵横
前往:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team