[Logo] 丹经武学--循经太极拳培训中心网站
  [Search] 搜索   [Recent Topics] 最新主题   [Hottest Topics] 热门主题   [Members]  会员列表   [Groups] 返回首页 
[Register] 会员注册 / 
[Login] 登入 
修德,《道德经》有感!  XML
论坛首页 » 基础功法
前往:
发表人 内容
楠乙置信
1、初义士           初义鸣铁甲 壮怀演三军 拳脚并锋仞 始知入自身

注册时间: 13/02/2020 17:00:55
文章: 19
离线

认识道!
通行本:
道可道,非常道;名可名,非常名。
无名天地之始,有名万物之母。
故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼(窍)。
此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。
马王堆甲本:
道,可道也,非恒道也。
名,可名也,非恒名也。
无名,万物之始也。有名,万物之母也。
故恒无欲也,以观其眇;恒有欲也,以观其所噭。
两者同出,异名同谓。玄之有玄,众眇之门。
注释:
名:1、“明”字最早的形体,也和“名”的甲骨文一样。所以“名”字即“明”字。2、〈文言〉名目;种类。(《孙膑兵法·五名五恭》:“兵有五名:.....)3、命名等。
恒:1、〈文言〉规律;法则。(左丘明《国语·越语下》)2、〈文言〉从前的,旧的(做法)。(《礼记·月令》)
欲:《说文解字》【欲】,贪欲也;也就是贪求更多的意思。现代解释:1、名词:想得到某种东西或想达到某种目的的要求。2、动词:想得到某种东西或想达到某种目的。
以:《说文解字》【以】,用也。
眇:原指一只眼瞎,后亦指两眼俱瞎。又,细小,微小:~小。再,古同“渺”,远,高。(节选汉以前古文献中释义)
噭:拼音是jiào,qiào,chī;意思是呼喊。鸣叫。
玄:《说文解字》幽远也。黑而有赤色者为玄。象幽而入覆之也。凡玄之属皆从玄。串,古文玄。胡涓切。
门:《说文解字》闻也。从二户。象形。凡门之属皆从门。《说文解字注》闻也。以叠韵为训。闻者,谓外可闻於内。内可闻於外也。
自读:
道可,道非,恒道。
名可,名非,恒名。
无名,万物之始也。有名,万物之母也。
故恒无欲也,以观其眇;恒有欲也,以观其所噭。
两者同出,异名同谓:玄之有玄,众眇之门。
释义:
认可【道】也好,非议【道】也罢,【道】都是规律的存在。
认可此【名目】也好,非议此【名目】也罢,规律的【名目】也抹不掉。
【无】的名目,是指万物最初、最原始的阶段。【有】的名目,是指万物产生、诞生的阶段。
因此要贪求【无】的规律,就要观察它的微小的、细微的变化;要贪求【有】的规律,就要观察它的处在位置的声响、声音的变化(注:声有五行,音有五律;音乃发音之初声,声乃发音后的余音;声音本是一对阴阳)。
(即便是)两者同时出现、显现,(也仅仅是)名目不同(但也还是)这么说:(贪求、观察)黑红色中的黑红色(义:研究、探究事物中更小的事物,现象中更小的现象),(才是研究)众多细微(变化的)门径。


《德篇》
通行版:

上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。
上德无为而无以为;下德无为而有以为。上仁为之而无以为;上义为之而有以为。上礼为之而莫之应,则攘臂而扔之。
故失道而后德,失德面后仁,失仁而后义,失义而后礼。
夫礼者,忠信之薄,而乱之首。前识者,道之华,而愚之始。
是以大丈夫处其厚,不居其薄;处其实,不居其华。故去彼取此。
马王堆版:
上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。
上德无为,而无以为也。上仁为之,而无以为也。上义为之,而有以为也。上礼为之,而莫之应也,则攘臂而扔之。
故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。
夫礼者,忠信之泊也,而乱之首也。
前识者,道之华也,而愚之首也。是以大丈夫居其厚而不居其泊(薄),居其实而不居其华。故去彼取此。
上:通“尚”。
泊:通“薄”。轻微;不厚道。
理解:
德有阶段,分上下;上德是无为之德即玄德,与道为一体的两面。道,不可说,为内为阴;德,有形象、外表可现,为外为阳。道为体,德为用。
德分上德、下德、尚仁、尚义、尚礼五个层次。由无为到有为逐次递增。礼,指礼法,是有为的最高层次,不含丁点无为层次。礼是伦理道德,法是法律法规;礼是最高的法,法是最低的礼(引自张其成语)。孔子首提仁、义、礼,仁以爱人为核心,义以尊贤为核心,礼就是对仁和义的具体规定。
又,尚礼是混乱之首,忠信败坏才会尚礼。玩弄道的皮毛是愚蠢的之首。
至此,就搞清楚了一件事:修德从那入手。没受过法律惩治、伦理道德无缺的人,就看看自己在“义”上是否有缺...以此类推。
到此就提出了另一个问题:为什么修德?不修可不可以?就像现在社会上的流行戏谑语“年轻人不讲武德”,这话对不对?
依我现在的认识,从有为层面略说一点。
一、大家都知道儒家讲——仁、义、礼、智、信五德。
简说:五德对应肝魂、肺魄、心礼、肾智、脾信(中医理论)。五德不修,德行不真,脏气不正。
二、武当山戒堂楹联:
天地君亲师,大恩难报;
仁义礼智信,至德当修。
三、《悟真篇》中有:
若非积行施阴德,动有群魔做彰缘。
黄芽白学不难寻,达者须凭德行深。
至此三点可以回答上面的问题了吧!

说明:此文为粗浅练功感读,个人一家之言。水平层次属于白鼠级的,莫笑啊!
仅以此文纪念学练气功二周年。2021.12.28
 
论坛首页 » 基础功法
前往:   
Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team